Mormonin kirja: Totuuksia, jotka voivat siunata elämääsi

Mormonin kirja

Mormonin kirja kertoo Jumalan kanssakäymisestä kansansa kanssa muinaisella Amerikan mantereella. Ensimmäiset kaksi kirjaa Mormonin kirjassa – Ensimmäisen Nefin kirjan ja Toisen Nefin kirjan – on kirjoittanut suurimmaksi osaksi muinainen profeetta nimeltä Nefi. Nefin kirjoitukset Mormonin kirjassa kertovat hänen ja hänen perheensä elämästä. Nefi ja hänen perheensä olivat muinaisia israelilaisia, jotka pakenivat Amerikan mantereelle noin 600 eKr.

Nefin elämä ei ollut helppoa – hän kärsi, kun hän ja hänen perheensä jättivät kotinsa ja omaisuutensa, kun hänen vanhemmat veljensä yrittivät surmata hänet, kun hän matkasi vuosien ajan autiomaassa, kun hän uskaltautui vaaralliselle valtameren ylitykselle ja kun hän aloitti uuden elämän Amerikan mantereella (ks. Ensimmäinen Nefin kirja ja Toinen Nefin kirja). Mutta vaikka Nefi kohtasi vaikeuksia, hänen uskonsa Jumalaan pysyi varmana ja lujana. Lue lisää saadaksesi tietää muutamista Nefin opetuksista, jotka ovat yhtä merkityksellisiä nykyään kuin ne olivat satoja vuosia sitten.

Nefin ensimmäinen opetus Mormonin kirjassa: Usko Jumalaan

Nykyään monien ihmisten on vaikea uskoa Jumalaan, koska on asioita, joita he eivät pysty ymmärtämään Hänestä, tai heillä on vastausta vaille jääneitä kysymyksiä. Nefi kirjoitti Mormonin kirjaan seuraavat sanat: ”Minä tiedän, että [Jumala] rakastaa lapsiaan, mutta en tiedä kaiken tarkoitusta” (1. Nefi 11:17). Nefin todistuksesta opimme, että me voimme tietää Jumalan olevan olemassa ja rakastavan meitä, vaikka emme ymmärräkään kaikkea Hänestä tai ympärillämme olevasta, joskus epäoikeudenmukaisesta, maailmasta.

Nefin toinen opetus Mormonin kirjassa: Usko Jeesukseen Kristukseen

Mormonin kirja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Kuten muut Mormonin kirjan profeetat, myös Nefi julisti, että on tärkeää uskoa Jeesukseen Kristukseen. ”Ja me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa” (2. Nefi 25:26). Nykyiset myöhempien aikojen pyhät ovat kiitollisia niistä todistuksista, joita Mormonin kirja sisältää Jeesuksesta Kristuksesta, ja uskovat, että Mormonin kirjan huolellinen tutkiminen voi auttaa kaikkia ihmisiä tuntemaan Vapahtajansa ja pääsemään lähemmäksi Häntä.

Nefin kolmas opetus Mormonin kirjassa: Usko, että Jumala rakastaa kaikkia

Nefin kirjoitukset sisältävät voimallisen sanoman, että Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan. Nefi kirjoitti esimerkiksi: ”Katso, onko Herra kieltänyt ketään pääsemästä osalliseksi hänen hyvyydestään? Katso, minä sanon teille: Ei; vaan kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus, eikä ketään kielletä.” (2. Nefi 26:28; ks. myös jakeet 32–33.) Kristus kutsuu edelleen tänä aikana kaikkia ihmisiä tulemaan luokseen. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, yksi myöhempien aikojen pyhien johtajista, on opettanut: ”Kun ajattelen Vapahtajaa, kuvittelen Hänet usein avosylin kädet ojentuneina lohduttamaan, parantamaan, siunaamaan ja rakastamaan. – – Sitä Hän teki eläessään kuolevaisuudessa, ja sitä Hän tekisi, jos Hän eläisi keskuudessamme tänä aikana.” (”Te olette minun käteni”, Liahona, toukokuu 2010, s. 68.) Monet myöhempien aikojen pyhät eri puolilla maailmaa pyrkivät noudattamaan Vapahtajan esimerkkiä palvelemalla muita rakastavasti.

Nefin neljäs opetus Mormonin kirjassa: Noudata Jumalan käskyjä

Nefi oli erinomainen esimerkki Jumalan käskyjen noudattamisesta silloinkin kun näytti mahdottomalta tehdä niin (ks. 1. Nefi 3–4). Nefi kirjoitti Mormonin kirjassa: ”Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä” (1. Nefi 3:7). Hänen esimerkkinsä voi antaa meille luottamusta siihen, että Herra auttaa meitäkin, kun pyrimme seuraamaan Häntä, ja että Hän ei koskaan vaadi enempää kuin mitä voimme tehdä Hänen avullaan.

Nefin viides opetus Mormonin kirjassa: Toivo ja jatka eteenpäin

Aikakirjansa loppupuolella Nefi kannusti lukijoitaan innoittavalla sanomalla toivosta ja rakkaudesta muita kohtaan. Nefi kirjoitti: ”Sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä: Te saatte iankaikkisen elämän.” (2. Nefi 31:20.) Nefin sanat rohkaisevat meitä tänään yhtä merkityksellisellä tavalla kuin Nefin kirjoittaessa ne. Hänen sanansa opettavat meille toivon ja sinnikkyyden tärkeyttä, tapahtuipa maailmassa ympärillämme mitä tahansa.

Opi lisää

Monet Mormonin kirjan profeetat Nefin lisäksi todistivat Jeesuksesta Kristuksesta. Opi lisää siitä, mikä on Mormonin kirja, tai pyydä ilmainen Mormonin kirja sivustolla tulkaakristuksenluokse.org.