Viisi Raamatun kohtaa, jotka opettavat meille Pyhästä Hengestä

Raamattu

Muiden kristittyjen lailla mormonit, jotka tunnetaan myös Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseninä, uskovat Raamatun opetuksiin Isästä Jumalasta, Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Mormonit eivät kuitenkaan usko, että Raamattu opettaa kolminaisuusoppia – että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi olento. Sen sijaan mormonit uskovat Raamatun opettavan, että Isä, Poika ja Pyhä Henki toimivat täydessä ykseydessä mutta ovat erillisiä yksilöitä (ks. Jeffrey R. Holland, ”Ainoa todellinen Jumala ja Jeesus Kristus, jonka Hän on lähettänyt”, Liahona, marraskuu 2007, s. 40–42). Mormonit puhuvat näistä kolmesta yhteisesti jumaluutena. 

Lisäksi, vaikka monet kristityt uskovat, että Jumala on pelkästään henki, mormonit uskovat, että niin Isällä kuin Pojallakin on kirkastettu ruumis mutta että Pyhä Henki on henki. Mormonioppi, kuten Raamattukin, opettaa, että Pyhä Henki on ainoa jumaluuden jäsen, jolla ei ole ruumista. Seuraavat ovat muutamia Raamatun opetuksia Pyhästä Hengestä.

1. Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:11: Pyhä Henki pyhittää meitä

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että aivan kuten kaste vedellä on tärkeä, jotta voimme puhdistua synneistämme, yhtä tärkeä on Pyhän Hengen vastaanottaminen eli kaste tulella. Kohdassa Matt. 3:11 kerrotaan, että Jeesus Kristus kastaisi ”Pyhällä Hengellä ja tulella” ne, jotka olisi ensin kastettu vedellä. Myös Boyd K. Packer, joka oli yksi kirkon ylimmistä johtohenkilöistä vuodesta 1961 kuolemaansa asti vuonna 2015, on opettanut, että ”kasteeseen kuuluu kaksi osaa – kaste vedellä ja kaste tulella eli Pyhällä Hengellä” (”Pyhän Hengen lahja – mitä jokaisen jäsenen tulee tietää”, Liahona, elokuu 2006, s. 20). 

Pyhän Hengen saamista verrataan kastamiseen tulella, koska Pyhällä Hengellä on elämässämme puhdistava vaikutus. Mormonioppi opettaa, että samalla tavoin kuin tuli hävittää kuonan, Pyhä Henki puhdistaa sydämemme, kunnes meillä ei ole enää halua tehdä syntiä (ks. David A. Bednar, ”Viattomat kädet ja puhdas sydän”, Liahona, marraskuu 2007, s. 80–83). Tämä puhdistava vaikutus auttaa meitä tulemaan kelvollisiksi asumaan jonakin päivänä Jumalan luona (ks. Evankeliumin periaatteet, 2009, s. 123–126).

2. Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:5: Meidän täytyy saada Pyhä Henki päästäksemme Jumalan valtakuntaan

Mormonit uskovat sen, mitä Raamattu opettaa kasteen tärkeydestä: ”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:5). Mormonioppi opettaa, että meidät täytyy kastaa, jotta voimme kuoltuamme palata Jumalan valtakuntaan, ja että kastetoimitus on täydellinen vasta sitten kun saamme myös Pyhän Hengen lahjan. Profeetta Joseph Smith sanoikin: ”Voitte yhtä hyvin kastaa hiekkasäkin kuin ihmisen, ellei sitä tehdä syntien anteeksisaamiseksi ja Pyhän Hengen saamiseksi. Vesikaste on ainoastaan puoli kastetta, eikä se hyödytä mitään ilman toista puolta eli Pyhän Hengen kastetta.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 99.)

3. Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:26: Pyhä Henki voi lohduttaa meitä ja opettaa meille kaiken

Mormonit uskovat Jeesuksen Kristuksen opetukseen, että ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut” (Joh. 14:26). Pyhä Henki opettaa totuutta, ja jos olemme halukkaita kuuntelemaan, Hän voi opettaa meille kaiken. Mormonit uskovat myös Raamatun opetukseen siitä, että Pyhä Henki voi lohduttaa meitä, kun olemme surullisia tai yksinäisiä, ja voi muistuttaa meitä Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan.

4. Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:26: Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta Kristuksesta

Jeesus opetti, että ”te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta.” (Joh. 15:26.) Mormonit uskovat, että yksi Pyhän Hengen tärkeimmistä tehtävistä on todistaa totuudesta, etenkin Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen jumalallisuudestaan! Vain Pyhän Hengen avulla me voimme saada todistuksen siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja maailman Lunastaja (ks. ”Testimony”, Gospel Topics, topics.lds.org).

5. Kirje galatalaisille 5:22–23: Kun meillä on Pyhä Henki, me tunnemme rakkautta, iloa ja rauhaa

Pyhää Henkeä kutsutaan usein myös Herran Hengeksi. Kohdassa Gal. 5:22–23 opetetaan, että Hengen hedelmää ”ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä”. Mormonit uskovat, että kun Pyhä Henki on kanssamme, me voimme kokea kaikkia edellä mainittuja myönteisiä tunteita ja ominaisuuksia riippumatta siitä, mitä vaikeuksia saatamme kohdata elämässämme. Pyhä Henki paitsi voimistaa meitä henkilökohtaisesti myös voimistaa meitä kohottamaan muita ja auttamaan heitä heidän kohtaamissaan haasteissa. 

Opi lisää Pyhästä Hengestä

Kiinnostaako sinua tietää, mitä muuta mormonioppi opettaa? Opi lisää siitä, mitä mormonit uskovat Raamatun opettavan Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä, sivustolla mormon.org.