Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma 

Miksi liitot?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Vanhin Jack N. Gerard, Yhdysvallat Euroopan keskisen vyöhykkeen johtokunta, toinen neuvonantaja

Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa taivaallinen Isämme antoi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta suunnitelman, jonka avulla me voimme palata Hänen luokseen. Polkua, joka johtaa meidät kotiin, nimitetään usein liittopoluksi, koska se tekee selväksi paluumme ehdot ja edellytykset. Liitto on pyhä sopimus Jumalan ja ihmisen tai ihmisryhmän välillä.  Jumala asettaa määrätyt ehdot ja lupaa siunata meitä, kun me noudatamme niitä ehtoja (1). Presidentti Nelson on opettanut: ”Teidän sitoumuksenne seurata Vapahtajaa tekemällä Hänen kanssaan liittoja ja sitten pitämällä ne liitot avaa mahdollisuuden jokaiseen hengelliseen siunaukseen ja etuoikeuteen, joka on miesten, naisten ja lasten saatavilla kaikkialla” (2).  

Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille: ”On olemassa laki – peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista – johon kaikki siunaukset perustuvat, ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu” (3). Vanhin D. Todd Christofferson on muistuttanut meitä: ”Liitot, joita Jumala tarjoaa lapsilleen, tekevät enemmän kuin ohjaavat meitä. Ne sitovat meidät Häneen, ja yhdessä Hänen kanssaan me voimme voittaa kaiken” (4). Herra on luvannut, että Hän on sidottu, kun me teemme, mitä Hän sanoo, ”mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta” (5).  

Jumala on kautta aikojen tehnyt liittoja kansansa kanssa. Tiedämme, että Herra teki liiton Aadamin ja Eevan kanssa, heidän jälkeensä tulleiden profeettojen ja monien muiden kanssa. Meidän aikanamme puhumme usein liitosta, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa – Abrahamin liitosta. Jumala lupasi siunata Abrahamia ja tämän jälkeläisiä ”evankeliumin siunauksilla, jotka ovat pelastuksen siunauksia, nimittäin iankaikkisen elämän” (6).  

Abrahamin liiton perillisinä meillä on vastuu viedä evankeliumi kaikille maan ihmisille, kutsua muita tulemaan Kristuksen luo ja olla sidottuja Häneen.  Muiden kutsuminen Kristuksen luo on kutsu astua liittopolulle, avata kasteenliiton kautta mahdollisuus jokaiseen siunaukseen ja lopulta saada suurin kaikista Jumalan lahjoista, iankaikkisen elämän lahja (7). 

Siunaukset, jotka Jumala lupasi Abrahamille ja tämän jälkeläisille koskien suurta myöhempien aikojen kokoamista, ovat täyttymässä meidän aikanamme. Presidentti Nelson on julistanut: ”Tuo kokoaminen on tärkeintä, mitä maan päällä nykyään tapahtuu. Mikään muu ei ole sen vertaista valtavuudessa, mikään muu ei ole sen vertaista tärkeydessä, mikään muu ei ole sen vertaista majesteettisuudessa. – – Aina kun te teette mitä tahansa, mikä auttaa ketä tahansa – kummalla puolen verhoa tahansa – ottamaan askeleen kohti sitä, että hän solmii liittoja Jumalan kanssa ja saa omat välttämättömät kaste- ja temppelitoimitukset, te autatte Israelin kokoamisessa. Se on niin yksinkertaista” (8).  

Joka viikko meille annetaan mahdollisuus pohtia liittoja, joita olemme tehneet Jumalan kanssa. Kun nautimme sakramentin kelvollisesti, me sitoudumme uudelleen ja pyrimme muistamaan Jeesuksen Kristuksen aina ja ottamaan päällemme Hänen nimensä. Kun pidämme Hänen käskynsä, Hänen Henkensä on aina meidän kanssamme (9). Juuri liittosuhteemme kautta Jumalaan me opimme tuntemaan Hänet ja valmistaudumme palaamaan kotiin vastaanottamaan suurimman kaikista Jumalan lahjoista. ”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” (10).  


  1. Evankeliumiaiheinen kirjasto, Pyhien kirjoitusten opas. 

  1. Russell M. Nelson, ”Kulkiessamme yhdessä eteenpäin”, Liahona, huhtikuu 2018, s. 7. 

  1. OL 130:20–21. 

  1. D. Todd Christofferson, ”Miksi liittopolku”, Liahona, toukokuu 2021, s. 117–118. 

  1. OL 82:10. 

  1. Abr. 2:9–11. 

  1. Ks. OL 14:7. 

  1. Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, maailmanlaajuinen nuorten hartaustilaisuus, 3. kesäkuuta 2018. 

  1. Ks. OL 20:77, 79. 

  1. Joh. 17:3.